Download
Schiffahrt KG WP-Bericht 1978-1
`;ok³
Schiffahrt KG WP-Bericht 1978 -1.pdf
Adobe Acrobat Dokument 2.1 MB
Download
Schiffahrt WP-Bericht 1978-2
SchiffahrtKG WP-Bericht 78 geaenderte Bi
Adobe Acrobat Dokument 1.0 MB
Download
UeberzahlungAACORINNADRESCHER78-79A.pdf
Adobe Acrobat Dokument 290.2 KB
Download
Werftvertrag 29.3.1978 Vorbehalte und Ve
Adobe Acrobat Dokument 310.5 KB
Download
ZusatzwerftvertragKG-Kapital26.9.78.pdf
Adobe Acrobat Dokument 2.7 MB
Download
Bundeszuschussvertrag-2=1.pdf
Adobe Acrobat Dokument 335.1 KB
Download
DB Bund DB Kontoauszuege.pdf
Adobe Acrobat Dokument 4.9 MB
Download
SchiffahrtKG WP-Bericht 1979 geänderteBi
Adobe Acrobat Dokument 1.6 MB
Download
DrescherKGRJD-WP-Bericht1977.pdf.pdf
Adobe Acrobat Dokument 614.6 KB
Download
Drescher-Gruppe-WP-1978.pdf.pdf
Adobe Acrobat Dokument 1.2 MB
Download
DrescherKGRJD-WP-Bericht-1979.pdf.pdf
Adobe Acrobat Dokument 539.3 KB
Download
Drescher-Gruppe WP-Bericht 1979
Drescher-Gruppe WP-Bericht 1979 kumu+kon
Adobe Acrobat Dokument 1.2 MB
Download
Semicontainer KG VK Prospekt 80-81 01 B.
Adobe Acrobat Dokument 423.6 KB
Download
KlagschriferlaeuterungenNEU.pdf
Adobe Acrobat Dokument 368.9 KB
Download
entwendeteKreditgelder.pdf
Adobe Acrobat Dokument 14.4 MB
Download
SchiffahrtKG diverses 78-82.pdf
Adobe Acrobat Dokument 2.6 MB
Download
Semi-ContSchiffahrt WP-Bericht 79.pdf
Adobe Acrobat Dokument 320.2 KB
Download
SchiffahrtKG WP-Bericht 1980 Fides.pdf
Adobe Acrobat Dokument 7.1 MB
Download
Schiffahrt KG WPNach1980.pdf
Adobe Acrobat Dokument 444.5 KB
Spalte 1 Spalte 2
Download
Schiffahrt WP-Bericht 1981
SchiffahrtKG WP-Bericht 1981.pdf
Adobe Acrobat Dokument 3.6 MB
Download
Klage-BR Deutschland15.11.2015.pdf
Adobe Acrobat Dokument 568.3 KB
Download
Anlagen1-9KLAGE 15.11.15BRD.pdf
Adobe Acrobat Dokument 5.4 MB
Download
Anlagen10-23KLAGEVWGH15.11.15.pdf
Adobe Acrobat Dokument 4.4 MB
Download
KLAGEERWEITERUNG18.3.16.pdf
Adobe Acrobat Dokument 76.3 KB
Download
Anlagen1-9VWHH18.3.16.pdf
Adobe Acrobat Dokument 5.1 MB
Download
Anlagen25-39VWGHH18.3.16.pdf
Adobe Acrobat Dokument 6.4 MB
Download
Anlagen40-43VWGHH18.3.16.pdf
Adobe Acrobat Dokument 6.9 MB
Download
Anlagen44-57VWGHH18.3.2016.pdf
Adobe Acrobat Dokument 6.5 MB
Download
Klage-NEUA.pdf
Adobe Acrobat Dokument 298.2 KB
Download
Beschluss Verwaltungsgericht Hamburg 13.02.2018
Beschl_VerwGHH_13032018.pdf
Adobe Acrobat Dokument 5.1 MB
Download
Merged Document (0916111856).pdf
Adobe Acrobat Dokument 6.7 MB
Download
HansenKG WP-Bericht 1979.pdf
Adobe Acrobat Dokument 751.2 KB
Download
HansenKG WP-Bericht 1980.pdf
Adobe Acrobat Dokument 748.0 KB
Download
Zweckerntfremdete DM 6Mill.pdf
Adobe Acrobat Dokument 266.0 KB
Download
Rechtsanwalt Kampe Anmeldung Land Bremen
Adobe Acrobat Dokument 285.8 KB
Download
Vertragsvorbehalte º22 Werftvertrag 29.3
Adobe Acrobat Dokument 262.0 KB
Download
KommissionWILHANSEN78.pdf
Adobe Acrobat Dokument 276.0 KB
Download
KOMMISSION.HANSEN78.pdf
Adobe Acrobat Dokument 257.6 KB
Download
Aus WP-Bericht HANSEN1979a.pdf
Adobe Acrobat Dokument 193.2 KB
Download
Aus WP-BERICHT HANSEN1979b.pdf
Adobe Acrobat Dokument 239.1 KB
Download
SchiffahrtKG Berichtsentwurf 1982 Stb.pd
Adobe Acrobat Dokument 712.4 KB
Download
ErichDrescherHistoryneu (1).pdf
Adobe Acrobat Dokument 787.5 KB
Download
Schichaugeldempfang27.11.1991.pdf
Adobe Acrobat Dokument 184.7 KB
Download
KlageSigridKuhlweinS1-4.pdf
Adobe Acrobat Dokument 789.2 KB
Download
PetitionBundestag2018.pdf
Adobe Acrobat Dokument 2.3 MB
Download
Petitionantw25.10.18A.pdf
Adobe Acrobat Dokument 2.2 MB
Download
Verpflichtung des Landes Bremenº23.pdf
Adobe Acrobat Dokument 310.5 KB
Download
Petitionantw2anlagen.pdf
Adobe Acrobat Dokument 2.9 MB
Download
DBankabrechnung.pdf
Adobe Acrobat Dokument 3.1 MB
Download
DBank Teil2 Abrg.pdf
Adobe Acrobat Dokument 2.7 MB
Download
SigridKuhlwein1-10.pdf
Adobe Acrobat Dokument 2.6 MB
Download
SigridKuhlwein11-13.pdf
Adobe Acrobat Dokument 743.3 KB
Download
KLAGEBremen10.11.18.pdf
Adobe Acrobat Dokument 120.4 KB
Download
KLAGEinBremenAnlage1.pdf
Adobe Acrobat Dokument 3.3 MB
Download
KLAGEinBREMENAnlage2.pdf
Adobe Acrobat Dokument 3.4 MB
Download
KLAGEinBREMENAnlage3.pdf
Adobe Acrobat Dokument 3.1 MB
Download
DeutscheBank18.11.2018.pdf
Adobe Acrobat Dokument 1.9 MB
Download
BafinwegenKonten14.11.18.pdf
Adobe Acrobat Dokument 71.5 KB
Download
Nichtigkeitsklage.pdf
Adobe Acrobat Dokument 829.4 KB
Download
Beschluss HOVG 23.10.18.pdf
Adobe Acrobat Dokument 3.1 MB
Download
AntragAufhebungBeschl23.10.18.pdf
Adobe Acrobat Dokument 635.5 KB
Download
Meine Stellungnahme an HOVG 30.10.18.pdf
Adobe Acrobat Dokument 1.5 MB
Download
BafinwegenKontenmanipulation.pdf
Adobe Acrobat Dokument 822.4 KB
Download
DeutscherBundtayg+BAFIN28..11.2018.pdf
Adobe Acrobat Dokument 90.0 KB
Download
entwendeteKreditgelder.pdf
Adobe Acrobat Dokument 14.4 MB
Download
Hans.Oberverw.GerichtAnhörungsverf.pdf
Adobe Acrobat Dokument 1.0 MB
Download
DeutscheBank FFM 27.11.2018.pdf
Adobe Acrobat Dokument 1.1 MB
Download
DeutscherBundtayg+BAFIN28..11.2018.pdf
Adobe Acrobat Dokument 90.0 KB
Download
Deutsche.Bank.von-an.pdf
Adobe Acrobat Dokument 355.7 KB
Download
HandelsregisterSCHIFFAHRT JD KG reaktivi
Adobe Acrobat Dokument 378.2 KB
Download
PKHAntraegeGerichtsverfahren.pdf
Adobe Acrobat Dokument 1.8 MB
Download
KLAGEN DEutsche Bank FFM 5.12.2018.pdf
Adobe Acrobat Dokument 12.6 MB
Download
Wirtschtsprüfer der falschen Bilanzen.pd
Adobe Acrobat Dokument 17.1 KB
Download
Wirtschtsprüfer der falschen Bilanzen.pd
Adobe Acrobat Dokument 17.1 KB
Download
BAFINuPET12.12.18.pdf
Adobe Acrobat Dokument 3.1 MB
Download
Bundeskasse Trier, Hamburg 6.9.79.pdf
Adobe Acrobat Dokument 266.6 KB
Download
FinanzamtHHAltonaKorrekturmeldung16.12.1
Adobe Acrobat Dokument 528.7 KB

 

Kontakt                      www.wilhansen.com

 

 

 

Joachim Drescher              +49-4103-704 99 27 (fone)

                                                    +49-1577-47 42 133 (mobile)

                                                    +49-3222-40 96 989 (el.fax)

 

 

      

                                                    shipping@wilhansen.com (main email address)

                                                    wilhansen.joachim.drescher@gmail.com (2nd email)

                                                    joachim.drescher.3@epost.de (3rd email)